Ключови права според Директива (ЕС) 2015/2302

 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за пакетно туристическо пътуване.
 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички пътнически услуги, включени в договора.
 • На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с организатора или туристическия агент.
 • Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 • Цената на туристическия пакет може да бъде увеличавана единствено при нарастване на специфични разходи (напр. цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Ако организаторът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Ако преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакета търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и, ако е подходящо — на съответно обезщетение.
 • Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 • Освен това пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • Ако след започване на изпълнението на туристическия пакет, съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги, без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а организаторът не е отстранил проблема.
 • Пътуващите имат право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че пътническите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 • Организаторът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение. — Ако организаторът или, в някои държави членки, търговецът на дребно изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени.

Ако организаторът или — според случая — търговецът на дребно изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. OY SRG Finland AB се ползват със защита при несъстоятелност в Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag [ (Kista Science Tower, 164 51 Kista, 08-34 06 60, info@nordg.se]. Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на OY SRG Finland AB.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право

Header
Subject
Body
Footer